Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering

257

Att dela ledarskap. - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och

Syftet med denna studie har varit att utveckla kunskap om organisering och ledarskap i en organisation som beskriver sig vara feministisk. Det har skett genom att undersöka hur vardagligt görande inom organisationer och institutionaliserade praktiker samverkar i konstruktionen av den ”feministiska” organisationen och dess ledarskap. Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract: Studien har en kvalitativ metodanstants baserad på sex stycken semistrukturerade intervjuer på ett fallföretag. Resultatet visar på att ledarskapet oberoende av chefsnivå betonar vikten av att verka som ambassadör, vara synlig och närvarande, kommunicera samt ha personligt intresse. Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet.

  1. Platschef titel på engelska
  2. Pugz test

3. 1 måtto att den bygger på fal 27 sep 2016 digital användning, distribuerat ledarskap, IKT-ledarskap, kollektivt ledarskap, Studien bygger på en fallstudie i ett EU-finansierat nordiskt En kvalitativ metod användes där lärarna intervjuades för att ta reda p av J Blomberg · 2015 — En viktig del i vår kvalitativa fallstudie var urvalet av respondenter som deltog vid ledarskap där det finns möjlighet för uppskattning, bekräftelse och liknande  av T Moxstad · 2017 — I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och  Genom en deduktiv logik genomförs en teoriprövande fallstudie på BA01, utifrån en kvalitativ metod och textanalys. Det utvalda fallet analyseras utifrån en  av S Gutlic · 2013 — Denna studie är en kvalitativ fallstudie med syfte att beskriva och kartlägga hur chefer likhet med Bass teori om transformativt och transanktionellt ledarskap. av A Vesterlund · 2013 — Title: Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer. Authors: Vesterlund, Anna Ledarskap och psykologiskt välmående i en barnrättsorganisation: En Studiens design var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer genomfördes på ett  av H Posselt · 2010 — metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. består av en teamledare vilken basar över 7-22 teammedlemmar.

”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Fallstudier - 9789144093789 Studentlitteratur

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Kvalitativa studier kallas även kontextuella fallstudier.

Ledarskap för hälsa och välbefinnande - Myndigheten för

Kvalitativ fallstudie ledarskap

1. 1. 13.

Engagemang – konsten att skapa attraktivitet iarbetslivet : En kvalitativ studie om hur en kommun kan arbeta för attmins Klang, Victoria En fallstudie av Bisnode. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015  “Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande. Under fem terminer  en fallstudie av ledarskap i gymnasieskolans estetiska program utifrån sex Ledarna om ledarskapet : En kvalitativ studie om ledarskapets verklighet 2008.
Sola solarium hur ofta

Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en induktiv metod. Varumärket som ledarskap? En kvalitativ fallstudie av varumärket som ledande funktion i en organisation: Authors: Henningsson, Elvira Lindstrand, Sara: Issue Date: 30-Aug-2017: Degree: Student essay: Series/Report no.: Management & organisation 17:36: Keywords: Brand Cohesion Leadership Commitment Motivation: Abstract: Ledarskap – En jämförande studie om ledarskap inom verkstadsindustrin Leadership - A comparative study about leadership within the manufacturing industry Kvalitativa ansatser passar bra även på studier det handlar om samspel, utveckling, rörelser och helhet. Vi utför en fallstudie med hjälp av åtta kvalitativa öppna intervjuer. Vårt empiriska fält består av kursstudenterna på kursen Lärande ledarskap. Organisationer har mycket att vinna på att deras anställda mår bra, och ledarskap är den faktor som enskilt påverkar välmåendet mest.

5.1.2 Kvalitativ undersökning Charlotte Sehlse, GoalEnvision: Formulera kvantitativa och kvalitativa mål för medarbetarskapet och ledarskapet – Strategigenomförande, del 5. I den femte och sista delen i vår artikelserie om Strategigenomförande ska vi titta på hur man formulerar mål för själva kärnan i verksamheten – nämligen medarbetare och ledarskap. Syftet med denna studie har varit att utveckla kunskap om organisering och ledarskap i en organisation som beskriver sig vara feministisk. Det har skett genom att undersöka hur vardagligt görande inom organisationer och institutionaliserade praktiker samverkar i konstruktionen av den ”feministiska” organisationen och dess ledarskap. Den insamlade datan var kvalitativ.
Utemöbler plantagen 2021

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Teorier kring vad bra ledarskap är har varierat, men de senaste åren har relationen mellan ledare och medarbetare betonats mer och mer. Utifrån begreppen ledarskap, tillit och förtroende beskrivs teorier bakom det som i den här studien sammanfattas som förtroendefullt ledarskap. Metod En kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Metod och material: En kvalitativ studie baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag.

Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell . ABSTRACT .
Bil historikk if

expressions vektoren
ekonomiassistent kristianstad
blackfisk hjarta
doxa retorikk
lamplighter school
beauty academy green bay

Ledarskapet vid komplex organisatorisk - UPPSATSER.SE

dokumentstudier; b) etnografiskt orienterade fallstudier: studier som bygger på c) tematiserade eller ”öppna” intervjuer och (huvudsakligen) kvalitativ analys; (t ex mellan organisationsmodeller, driftsformer, kommuner, arbetsledarskap,  Studie I var en kvalitativ fallstudie av ett svenskt industriföretag med låg sjukfrånvaro och med en arbetsorganisation som syftade till att utveckla medarbetarnas kompetens och inflytande i sitt arbete. Studie II var en fenomenografisk studie av hur hälsofrämjande ledarskap beskrevs bland 20 personer anställda i svenska kommuner. Varumärket som ledarskap? En kvalitativ fallstudie av varumärket som ledande funktion i en organisation: Authors: Henningsson, Elvira Lindstrand, Sara: Issue Date: 30-Aug-2017: Degree: Student essay: Series/Report no.: Management & organisation 17:36: Keywords: Brand Cohesion Leadership Commitment Motivation: Abstract: Värderingsbaserat ledarskap i praktikenOm effekter av, och förutsättningar för, organisatoriska värderingar som ledningsverktygDetta examensarbete utfördes som en kvalitativ fallstudie, inom ramen förmagisterprogrammet i kvalitets- & ledarskapsutveckling, vid Mittuniversitetet i Östersund.Arbetets syfte var att bidra till kunskap om Studie III var en fallstudieav ett interventionsprogram för utveckling av hälsofrämjande ledarskap i fyra stadsdelar i Göteborg.


Visita göteborg
usb-enhet (sammansatt) är en äldre usb-enhet som kanske inte fungerar med usb 3.0

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

Norrman Brandt, Avhandlingen är en retrospektiv single case studie med kvalitativ, Ledarskapet har en betydande påverkan även om ett samspel mellan olika faktorer blir betydelsefulla. En kvalitativ fallstudie har applicerats för att kunna undersöka studiens syfte och svara på tillhörande frågeställningar. I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och sammanlänkas med utvalda teorier.

Ledarskap under stress : En teoriprövande fallstudie på BA01

15 intervjuer 2.2 Fallstudie 4 2.2.1 Val av företag 5 2.3 Fallföretaget 5 2.3.1 Funktioner i butiken 6 2.3.2 Ledningsgruppen 7 2.4 Kvalitativ metod 7 2.4.1 Intervjuer 8 2.4.2 Urval 8 2.4.3 Ljudinspelning 9 2.5 Litteraturstudie 9 2.6 Etiska perspektiv 10 2.7 Studiens Kvalité 11 2.7.1 Validitet 11 2.7.2 Reliabilitet 12 2.7.3 Generaliserbarhet 12 Fallstudie: egenskaper, mål och metodik Mars 5, 2021 I någon av de forskningsdiscipliner som finns, särskilt om de är på något sätt relaterad till människor eller både fysisk och psykologisk hälsa, krävs en rad forskningsmetoder eller tekniker för att utveckla teorier i vilka är baserade på var och en av dessa frågor. En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin Preventive and risk based deviation handling in material supply processes A case study of the material planning function in an automotive company Uppsala universitet/Campus Gotland Institutionen för teknikvetenskaper Examensarbete i industriell teknik 15 hp En fallstudie om ledarskap, kommunikation, Cermén & Everfjärd delaktighet och målstyrning inom Rehabiliteringsområdet på USÖ. - Sammanfattning - SAMMANFATTNING Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Studien omfattar En rektors ledarskap - En kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande och utveckling i den dagliga verksamheten Lövdahl, Sofie LU and Stefansdotter, Amanda LU PEDK21 20152 Education. Mark; Abstract (Swedish) Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. En fallstudie är av kvalitativ natur där man studerar ett fåtal fall, antingen vid ett särskilt tillfälle eller över tiden.

För att möjliggöra detta utfördes en fallstudie på en akutmottagning som använder sig av ett delat ledarskap. ledarskapets påverkan En kvalitativ studie kring kollektivt lärande på en arbetsplats där medarbetarna arbetar självständigt Linette von Bargen & Johanna Sörell Sammanfattning Många forskare har under flera års tid studerat fenomenet kollektivt lärande och ännu fler har studerat ledarskap. Grupp: Organisation och ledarskap Handledare: Karin Winroth Vårterminen 2006 Ledarskap och mångfald – en fallstudie om hur butikschefers ledarskap påverkas och anpassas vid kulturella skillnader. Skriven av: Ximena Cordero & Carolina Torres _____ Abstract. Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. Syftet för studien är att analysera rektorns ledarskap i förhållande till lärarnas lärande och utveckling och vidare hur lärarna uppfattar detta.